Návštevný poriadok

Vstup do areálu je povolený len vrámci otváracích hodín - nájdete v sekcii Koliba.

Biofarma Príroda sa nachádza na pôde bývalej Botanickej záhrady Univerzity Komenského a súčasného hospodárskeho strediska so živými zvieratami.

Návštevníci sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania areálu odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, olamovať a zbierať rastliny a stromy, rušiť zvieratá a ostatné živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny a ich označenia.

Je povolený vstup do areálu so psom, pes musí byť počas celého pobytu na vôdzke. Pohyb so psom na vôdzke je povolený v časti v okolí reštaurácie a drevených ohrád. Časť v časti pasienkov je označená tabuľou zákazu vstupu so psom, na túto časť pasienkov a lúk nevstupujte so psom za žiadnych okolností.

Vstup do areálu Biofarmy môže byť odopretý , alebo opustenie areálu môže byť nariadené osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť obyvateľov farmy, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.

Je zakázané zo zdravotných dôvodov našich zvierat zvieratá v ohradách kŕmiť a dotýkať sa ich.

Je zakázané vstupovať do uzavretých ohrád so zvieratami.

V aráli Biofarmy sa vzadu na pasienkoch pasú veľké hospodárske zvieratá za elektrickými oplôtkami. Elektrické opôtky sú same o sebe nebezpečné a vstup za elektrickú oplôtku je životu nebezpečný z dôvodu splašenia kravy alebo býka. Upozorňujeme návštevníkov, aby sa nedotýkali a nevstupovali do opôtok a aby dávali pozor na svoje voľne pohybujúce sa deti na Biofarme.

V areáli sa nesmie kričať, robiť zbytočný hluk, púšťať hlasnú reprodukovanú hudbu, naháňať a naťahovať naše voľne sa pohybujúce zvieratá.

V areáli je zakázané zakladať oheň mimo vybudovaných ohnísk. Ohniská sú k dispozícii na základe poplatku, je zakázané zakladať oheň na ohnisku bez nahlásenia vopred a úhrady poplatku za užívanie ohniska.

V celom areáli Biofarmy je prísne zakázané fajčiť. Pre fajčenie je vyhradené jediné miesto za Kolibou, ktoré je označené a je tam umiestnený popolník. Je prísne zakázané odhadzovať nedohorky, špaky a zápalky mimo popolníka. Porušenie tohto zákazu môže mať vážne následky na zdraví našich zvierat alebo bezpečnosti areálu.

Deti musia byť počas hier na ihrisku pod dohľadom svojich rodičov alebo zodpovedných dospelých sprevádzajúcich osôb. Prevádzkovateľ Biofarmy nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku a tiež pokynov zamestnancov Biofarmy.

Nie je možné organizovanie školských, škôlkárskych výletov a firemných výletov autobusom na Biofarmu bez objednávky a bez uhradenia poplatku, ktorý pokrýva využívanie vybudovaného areálu, prístreškov a WC. Priparkovanie autobusu a používanie areálu je možné len na základe vopred dojednaných podmienok.

 Prosím kontaktujte biofarma@slovakpub.sk.


Vernis Mallory Square in Pomme christian louboutin black
,

i am always daydreaming ... and my wishlist keeps getting bigger and bigger lol lv bags

,^^ louis vuitton bag,nice nice very unique gucci purses,

loving the retro feel of these sunnies. a keeper imo congrats! louis vuitton

,

Congrats!!Gorgeous bag :) louis vuitton replica

,

ohh c' mon louis vuitton wallet

,

glad this was resolved for you. louis vuitton bag

.